Vi är inte helt klara med vår sida om Barnförsäkringar och försäkra ditt barn nu men vi jobbar på det. Snälla ha tålamod med oss.

Barnförsäkringar och försäkra ditt barn nu

Barnförsäkringar

Barnförsäkringar
Bild: Wikipedia/Freeimages.com

Det finns olika sorters barnförsäkringar. Förutom de allmänna försäkringar som samhället ger erbjuder privata försäkringsbolag olika alternativ. Samhällets grundskydd bygger på så kallad premiesolidaritet. Detta innebär att alla har rätt till försäkring utan individuell riskbedömning. 

De privata bolagen och deras alternativ

De privata bolagen arbetar självständigt men det är försäkringsrörelselagen som reglerar deras verksamhet. Enligt 1 kap 1§ skall bolagens verksamhet bedrivas med tillfredställande soliditet, kontroll och likviditet över olika försäkringsrisker och ersättningar. Lagen säger även att premien som bolaget tar ut ska vara betryggande för barnet. 

När teckning sker av privat försäkring ska både försäkringsgivare och försäkringstagare ha samma information om villkor för försäkring och barnets hälsotillstånd. 

Skillnad mellan allmänna och privata försäkringar

Både de allmänna och de privata försäkringarna har sina begränsningar. De kommunala försäkringarna täcker olycksfall men inte sjukdomar. De skyddar barnet på förskolan och i skolan. I allmänhet gäller de inte på barnets fritid. Den privata sektorn erbjuder bland annat kombinerade sjuk – och olycksfallsförsäkringar. Det kan gälla olyckor som inträffar på lekplatsen eller uppkommer vid användandet av leksaker.

 Individuella barnförsäkringar har dock undantag för många sjukdomar. Medfödda sjukdomar skyddas inte av de privata bolagen men det finns ofta erbjudanden om tilläggsförsäkring.

Hur länge är man skyddad?

Samhällets grundskydd skyddar barnet upp till myndig ålder. Slutåldern för privata barnförsäkringar är oftast 25 år. Bolagen erbjuder ofta vidareförsäkring eller fortsättningsförsäkring utan att ytterligare riskbedömning görs.


Val av individuell barnförsäkring

Det finns många individuella barnförsäkringar att välja mellan. Även om bolagens erbjudanden ser lika ut finns det ofta skillnader som är viktiga att ta hänsyn till. 

Val av barnförsäkring är inte enkelt. Det är inte bara bolag som ska väljas. Många försäkringsbolag erbjuder flera olika barnförsäkringar med olika villkor och premienivåer. För att underlätta valet finns det idag verksamhet som hjälper familjer att hitta den försäkring som passar bäst. 

Genom Konsumenternas försäkringsbyrå kan man få hjälp att jämföra olika försäkringar och tolka försäkringsvillkor. Uppdragsgivare på denna privata byrå är Finansinspektionen, Sveriges Försäkringsförbund och Konsumentverket. De ger råd om vart man kan vända sig om man blivit nekad försäkring från ett bolag. På deras hemsida (www.konsumenternasforsakringsbyra.se) kan man direkt läsa om barnförsäkringar och finna kontaktuppgifter för personlig rådgivning. www.compriser.se och www.isplanet.com är två andra sidor där man kan få kostnadsfri rådgivning och information om barnförsäkringar.  

De privata försäkringsbolagen presenterar information om pris och villkor. De flesta förklarar varför samhällets allmänna försäkringar inte är tillräckliga och varför man bör komplettera med just deras barnförsäkring. De redogör för vad en bra barnförsäkring bör innehålla. 

Försäkringarna kan tecknas direkt på nätet. Ofta kan man hämta både filer med ansökan och hälsodeklaration. Privata bolag erbjuder även hjälp av sina rådgivare via telefon eller e-post.


Allmänna expertråd om barnförsäkring

Det skiljer mycket i pris mellan den billigaste och dyrast barnförsäkringen. Pris på privata försäkringar varierar från 600 kronor till över 2300 kronor per år. Det är därför värt att jämföra priser före ansökan om försäkring. 

De privata försäkringarna är individuella och vid val bör vårdnadshavare tänka på barnets personliga behov. Försäkringarna har olika villkor och det är viktigt att ta reda på vad de täcker och inte täcker. 

På Konsumenternas försäkringsbyrå arbetar experter för att informera om barnförsäkringar. De menar att barn bör försäkras så fort som möjligt. Ju yngre barnet är desto större är möjligheterna att få goda villkor om barnet föds med god hälsa.  

Det är viktigt att alla ansökningar som görs till försäkringsbolaget är korrekt ifyllda oavsett hur allvarlig skada eller sjukdom är. Om bolaget skulle upptäcka osanning i ansökan kan barnet nekas ersättning. 

Ofta är vårdnadshavare fundersamma över vad som ska anmälas och inte. Försäkringsbolagen informerar villkor för anmälningar. Rekommendation från experter säger att det är bättre att anmäla för mycket än för lite. Anmälningarna måste dock alltid vara sanningsenliga.

Vid avslag om individuell barnförsäkring är det värt att begära omprövning. Fungerar inte detta bör man vända sig till andra bolag eller teckna en gruppförsäkring. 


Individuell barnförsäkring – Fördelar och nackdelar

Den individuella barnförsäkringen anses idag vara ett självklart komplement till samhällets grundskydd. Den största fördelen med de privata försäkringarna är att de ökar barnets ekonomiska trygghet.

Den allmänna barnförsäkringen erbjuder ett grundskydd vid sjukdomar och olycksfall. Problemet är att den ekonomiska ersättningen är låg. Om barnets olycka eller skada skulle innebära att förälder behöver stanna hemma från arbetet en längre tid ger de individuella barnförsäkringar i regel högre ekonomisk ersättning. Ekonomiska förmåner gör att de flesta väljer att teckna en barnförsäkring hos privat bolag. 

Fördelarna är många men även de individuella barnförsäkringarna har sina nackdelar. Privata försäkringar har många villkor. Det kan vara både tids- och energikrävande att ta till sig all information. 

Om barnet är friskt är det inga problem att byta försäkringsbolag. Om symptom finns redan då försäkring ska tecknas ges normalt sett ingen ersättning. Det kan i dessa fall därför vara svårt att byta bolag, även om man är missnöjd. 

Sju procent av dem som ansöker om individuell barnförsäkring får avslag och nära vart femte barn beviljas bara försäkring med undantagsvillkor för vissa sjukdomar eller skador.

Vid påskrift av ansökan ger vårdnadshavare försäkringsbolaget rättighet att hämta in upplysningar från till exempel Barnavårdcentralen. Upplysningarna från journaler blir avgörande för barnens rättigheter. Ofördelaktig informationen kan försvåra för familjen. Detta faktum påverkar ofta de BVC–sköterskor som skriver journalerna. 

Privata försäkringsbolag har oftast olika försäkringsbelopp med olika premienivåer. När försäkringen är tecknad kan bolaget höja premien men inte säga upp försäkringen. 


Individuell riskbedömning – Hälsodeklaration & bolagens inhämtning av information

Eftersom försäkringarna är individuella görs alltid en individuell riskbedömning. Till en början får vårdnadshavare fylla i en hälsodeklaration. Uppgifterna är väldigt detaljerade och handlar om barnets hälsotillstånd, sjukdomshistorik och eventuella komplikationer vid födsel. 

Hälsodeklarationen ska fyllas i utförligt och vid påskrift är det viktigt att vara ärlig. Gamla journaler för barnet kan komma till användning vid sjukdom eller olycksfall och det är därför viktigt att dessa stämmer överrens med deklarationen. Om bolaget skulle upptäcka skillnader kan barnet nekas ekonomisk ersättning. 

När ansökan om individuell barnförsäkring skrivits på tillåts samtidigt försäkringsbolaget att hämta information av olika slag. Läkare, sjukhus, mödravårdscentral och barnavårdscentral är exempel på informationskällor. Privata bolag bör enligt lag endast hämta nödvändig information. 

Riskbedömningen gör att barn behandlas olika från försäkringssynpunkt. Eftersom bolagen är privata och vinstdrivande kan de själva avgöra huruvida barnet i fråga har rätt till försäkring. Vid avslag skall försäkringsbolagen ge ett motiverat besked om beslut. De bör även informera barn och familj om det finns möjlighet att återkomma med ansökan efter en tid.

Bedömningar görs alltid efter bolagens behov. Om barnets hälsa ser ut att vara god hämtas oftast inte extra information. 

Den individuella riskbedömningen för barnförsäkringar görs på samma sätt som andra riskbedömningar. Yngre bilister betalar ofta mer i försäkring efter som risken för olycka anses vara större. Barn som löper större risk för sjukdom eller olycka får ofta betala en högre premie. 


Avslag på barnförsäkring

Alla barn får ett grundskydd av samhället och de flesta beviljas även individuell barnförsäkring. 75 procent tilldelas den försäkring de söker hos privata bolag utan förbehåll. Många blir beviljade försäkring med speciella villkor och ungefär 7 procent får avslag. Eftersom de individuella försäkringsbolagen är privata innebär det också att de är vinstdrivande.  

Barn med sämre hälsa anses av försäkringsbolagen vara mer riskfulla och de erbjuds därför försäkring med högre premie.

Många får avslag på grund av att barnet vid födsel är undernärt eller för tidigt fött. I dessa fall kan det vara värt att vänta med ansökan tills det att barnets hälsotillstånd är förbättrat. Den tekniska och medicinska utvecklingen förbättrar vården av förtidigt födda barn. En bättre folkhälsa skulle ge fler barn rätt till individuell barnförsäkring.

Om ansökan inte har blivit beviljad kan man begära omprövning. Eftersom försäkringsbolagen inte gör samma riskbedömning kan det även vara värt att vända sig till andra bolag. 

Vid avslag kan man även välja att teckna en gruppförsäkring. Dessa kan tecknas hos facket eller via vårdnadshavarens arbetsgivare. Gruppförsäkringar kräver ingen individuell riskbedömning eller ifyllnad av hälsodeklaration. Precis som de flesta privata barnförsäkringarna gäller gruppförsäkringen dygnet runt. Den gäller både för sjuk– och olycksfall. 


Invaliditetsersättning – medicinsk och ekonomisk

Samhällets grundskydd och den kommunala barnförsäkringen täcker ofta bara olycksfall. Många sjukdomar och olyckor leder till bestående men. Om barnet blir invalid erbjuder de individuella försäkringsbolagen ekonomisk ersättning. 

Det är viktigt att den individuella barnförsäkringen innehåller både medicinsk och ekonomisk invaliditet. Villkor för invaliditetsersättningen är olika hos olika bolag. Även om båda är inkluderade i försäkringen betalar många bolag bara ut den ersättning som ger barnet högsta beloppet. 

Den medicinska invaliditeten gäller när barnet får bestående men. Det kan exempelvis handla om svårare handikapp. Bolagen använder sig av tabeller som fastslår hur många procents invaliditet olika skador och sjukdomar ger. 

Den ekonomiska invaliditeten betalas ut om barnet på grund av handikapp aldrig kan komma ut i arbetslivet eller endast har möjlighet att arbeta deltid. I regel betalas denna ut efter det att barnet fyllt 18 år.  

Invaliditetsersättningen anses vara en av de viktigaste ersättningarna som bolaget erbjuder. Det är denna ersättning som varierar mest beroende på vilket belopp som betalas till bolaget.  

Både försäkringskassan och privata bolag betalar ut vårdkostnadsersättning till förälder om vård av barn innebär frånvaro från arbete. Hos många bolag kan barnet få sjukersättning fram tills det att ekonomisk invaliditet är fastställd. 


Samhällets Grundskydd

I Sverige erbjuds alla barn upp till 18 år ett grundskydd. De allmänna försäkringarna ges av försäkringskassan och den kommun där barnet är skrivet. 

Försäkringskassan ger skydd både till barn och till vårdnadshavare. De ger både barnbidrag, havandeskapspenning, föräldrapenning och andra bidrag. 

Föräldrar erbjuds tillfällig föräldrapenning om vård av barn innebär frånvaro från arbete. Föräldrapenningen ger ungefär 80 procent av inkomsten, dock inte mer än 19 925 kronor per månad under begränsad tid. Om barnet behöver så mycket hjälp att frånvaron blir lång kan försäkringskassan erbjuda vårdbidrag. Vårdnadshavare kan få upp till 8396 kr varje månad plus ett par tusen extra för merkostnader. 

Om barnets handikapp är så allvarligt att det i framtiden inte kommer att kunna arbeta hel eller deltid erbjuds barnet både sjukersättning och aktivitetsersättning. Sjukersättningen kan variera mellan 8060 och 16120 kronor och aktivitetsersättningen ger barnet 7053 till 16120 kronor. 

Den kommunala barnförsäkringen skyddar alla barn som är inskrivna. De ger stöd både för barnet och för familj. Hjälp erbjuds både i och utanför hemmet. Personlig assistans, rehabilitering extrafamilj och bostadsanpassning är några exempel på stöd som kommunen kan erbjuda. 

Villkoren för de kommunala försäkringarna varierar från kommun till kommun. Den kommunala gruppförsäkringen gäller oftast bara vid olycksfall. I samtliga kommuner skyddar försäkringen barn under den tid de befinner sig i skola, förskola eller på dagis. I flera kommuner är barnen försäkrade dygnet runt. För att ta reda på villkor och regler kan man vända sig, antingen direkt till kommunen, eller till kommunens konsumentvägledning. 


Att tänka på vid ansökan om barnförsäkring

Försäkringsbolagen är många, villkoren är olika och priser varierar. Eftersom de individuella barnförsäkringarna är individuella bör man välja efter barnets personliga behov. Vid val av barnförsäkring finns det flera relevanta saker att tänka på.

För att veta vad man behöver är det bra att ta reda på vad man redan har. De allmänna försäkringarna som samhället erbjuder ser olika ut. Det svenska samhällets grundskydd är förmånligt men behöver oftast kompletteras. 

Det är viktigt att se till både barnets och familjens behov vid val. Familjens ekonomiska situation är ofta avgörande vid val av individuell barnförsäkring. 

Även villkor för sjukdomar bör ses över. Sjukdomar som redan finns i familjen bör omfattas i försäkringen. Alla bolag har undantag både när det gäller sjukdomar, olyckor och olika idrottsskador. Därför är det viktigt att anpassa försäkringen efter barnets aktiviteter. 

Familjer som reser mycket bör se huruvida försäkringen skyddar barnet utomlands. 

Oavsett vart man befinner sig är det viktigt att anmäla skador så fort som möjligt. Tiden är nämligen begränsad hos de flesta bolag. 

Blir man nekad barnförsäkring vid ansökan kan man begära omprövning eller vända sig till något annat bolag. Ett alternativ till individuell barnförsäkring kan vara gruppförsäkring. Denna tecknas via arbetsgivare eller fackförbund. En fördel med gruppförsäkringen är att ingen får avslag. Den är oftast billigare men ersättningsnivåerna är lägre. 

Vid ansökan och ifyllning av hälsodeklaration är det viktigt att vara ärlig. Försäkringsbolagen har rätt att hämta information vid riskbedömning och det är viktigt att denna stämmer överens med hälsodeklarationen. 


Priser och premier för barnförsäkringar

De allmänna försäkringarna i Sverige ger skydd till alla skrivna barn. Undersökningar från konsumentverket visar att ca 56 procent av barnen även är privat försäkrade. Det är de yngsta barnen som är bäst försäkrade.

Familjens ekonomiska situation är ofta avgörande vid val av individuell barnförsäkring. Det är lönsamt att jämföra priser från olika bolag. 

De privata barnförsäkringarna har olika premienivåer. Hos billigare försäkringsbolag kostar premien bara 600 kronor per år. Hos andra bolag ligger den på över 2300 kronor om året. 

Ofta fastställs premien för ett år i taget. Storleken beror på försäkringens belopp och omfattning. Villkor för när premien ska betalas varierar mellan olika bolag och de olika försäkringarna. Det kan vara antingen veckovis, månadsvis eller årsvis. Hos många privata bolag är premien högre för barn som är äldre. 

Förändringar i samhällets folkhälsa kan påverka pris på de individuella försäkringarna. I framtiden kan problemet med barnfetma komma att påverka. Trots ökad information om kost– och hälsoråd för barn stiger fetmaepidemin. Barns ohälsa kan både höja priset och försämra skyddet av välfärdssjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes är två sjukdomar påverkade av fetma. Markus Norling, ansvarig för barnförsäkringar på försäkringsbolaget If, menar att priserna kan komma fördubblas på längre tid. Detta skulle i så fall innebära att endast familjer med god ekonomi skulle ha möjlighet att försäkra sina barn. 
 


Försäkringsbolag med barnförsäkringar

Följande försäkringsbolag erbjuder barnförsäkringar. Kontakta gärna många och be om offert innan du väljer försäkring. Jämför även villkor och förmåner hos de olika bolagen.

Försäkringsbolag

Jämförelsetjänster

Andra informationssidor


Maila mig om du vill

Din epost-adress: (Your email)

Meddelande:

Snälla spamma mig inte så svara på en fråga (please no spam!!).

Vad blir detta: 4 + 13 =